Курсова підготовка

Методичні рекомендації
з розробки індивідуальних і колективних проектів,
в час проходження
курсової підготовки вчителів інформатики.

Розробка індивідуальних проектів є невід’ємною складовою курсу фахової підготовки учителя інформатики. Пропонуємо вчителям інформатики розпочати роботу над проектом вдома і на курси приїжджати з заготовкою майбутньої курсової роботи.

Метою навчального модулю з розробки індивідуальних та колективних проектів є розвиток теоретичного мислення та вмінь дослідницької діяльності слухачів курсів; систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і розвиток практичних умінь з психолого-педагогічних дисциплін, сучасної методології науки і практики, сучасної методики викладання предмета, використання інформаційних технологій; підготовка до самостійної дослідницької роботи в професійній діяльності.

Завданнями проектної роботи є формування вмінь працювати з колегами для досягнення кінцевої мети; нести відповідальність за кінцевий продукт; аналіз та критичне осмислення вивченого матеріалу для його практичного застосування; розробка та виготовлення дидактичних та методичних матеріалів, завдань для проведення практичних, лабораторно-практичних робіт.

Навчально-методична розробка – текст, в якому систематизовано, послідовно викладено всебічно досліджену власну або чужу педагогічну діяльність, її особливості. Орієнтовна тематика індивідуальних та колективних проектів – додаток №1.
Структура методичної розробки:

1. Вступ (пояснювальна записка)

Подається обґрунтування вибору теми, її новизна, короткий аналіз змісту, призначення розробки. Розшифровуються специфічні поняття і терміни.

2. Основна частина

У вигляді кількох параграфів, пунктів висвітлюється суть дослідження, а саме:
 • педагогічна ідея;
 • її методичне втілення;
 • практична реалізація.

3. Висновки

Коротко формулюються основні результати, вказуються умови реалізації, можливості застосування. Характерною ознакою методичної розробки є наявність рекомендацій щодо її використання.

4. Перелік використаної літератури (8-10 джерел)

Схема - алгоритм підготовки методичної розробки

 1. Виділення суперечностей, що породжують важливу для Вас і Ваших колег проблему.
 2. Постановка проблеми, яку необхідно розв’язати.
 3. Формулювання теми розробки, мети пошуку та завдань вирішення проблеми.
 4. Аналіз науково-теоретичних положень та існуючого практичного досвіду з даної проблеми.
 5. Роздуми, формулювання гіпотези, зародження ідей. Співставлення їх з існуючими.
 6. Критичний аналіз і теоретичне обґрунтування розв’язання проблеми.
 7. Прогнозування результату. Підготовка навчальних матеріалів.
 8. Експериментальна практична перевірка: апробація окремих ідей і методичних рішень.
 9. Оцінка результатів перевірки, аналіз труднощів, умов реалізації.
 10. Написання тексту розробки.

Оформлення та обсяг творчої курсової роботи

Робота має бути написана на окремих аркушах, оформлена в твердій обкладинці або теці. Підвищує якість оформлення друкований текст (1,5 інтервалу, 14 кегль, ліве поле - 3 см, верхнє, нижнє, праве - 2 см). Усі аркуші мають бути пронумеровані. Обсяг творчої роботи — 10-12 сторінок комп'ютерного або 20-25 сторінок рукописного тексту. Не допускаються скорочення слів. Титульний лист оформлюється за зразком (Додаток №2). Список літератури складається з джерел, що дозволяють скласти базу для подальшої розробки теми; нумерується, джерела вказуються за алфавітом. Описання літературних джерел повинно забезпечувати можливість їх бібліографічного пошуку, ідентифікації та бути максимально наближеним до бібліографічних вимог (із зазначенням назви видання, видавництва, року видання та ін.).
Слухач у своєму рукописі повинен дотримуватись вимог, що торкаються збереження авторських прав, у тексті роботи мають бути посилання на використані джерела (наприклад - [4, с.37]).
Робота може виконуватися в електронному варіанті, доповнюватися комп'ютерною презентацією.
Додаток №1.
 1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики.
 2. Активізація розумової діяльності учнів на уроках інформатики.
 3. Активні форми організації навчальної діяльності учнів.
 4. Особливості диференційованого підходу до вивчення інформатики на факультативних заняттях.
 5. Диференціація навчання інформатики у загальноосвітній школі
 6. Організація самостійної роботи учнів у процесі навчання інформатики.
 7. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі навчання інформатики.
 8. Технологія нетрадиційних уроків інформатики (з досвіду роботи).
 9. Рольові та ділові ігри при вивченні інформатики.
 10. Розробка змісту дидактичних ігор з певної теми програми.
 11. Оформлення кабінету інформатики.
 12. Міжпредметні зв’язки та їх роль у формуванні системи знань.
 13. Здійснення контролю за ефективністю навчально-виховного процесу з інформатики.
 14. Організація індивідуальної, групової, колективної роботи на уроках інформатики.
 15. Формування екологічної культури учнів на уроках інформатики.
 16. Організація гурткової роботи з інформатики.
 17. Методика проведення позаурочних заходів з інформатики.
 18. Організації роботи з обдарованими дітьми.
 19. Підвищення фахового рівня і розвиток творчого потенціалу вчителів в системі післядипломної освіти.
 20. Зміст і структура методичної роботи з учителями інформатики в районі (школі).
 21. Сучасні форми і методи післядипломної освіти вчителів інформатики.
 22. Організація та методичне забезпечення самоосвіти вчителів інформатики в між курсовий період.
 23. Вивчення та впровадження в практику роботи вчителів інформатики перспективного досвіду.
 24. Вивчення рівня професійної компетентності молодих учителів інформатики та організація методичної роботи з ними.
 25. Організація та зміст роботи методичних об’єднань, творчих груп, асоціацій вчителів інформатики.
 26. Особливості викладання та організація методичної роботи з інформатики в школах нового типу.
 27. Використання НІТ в навчальному процесі.
 28. Організація проектної діяльності учнів у курсі інформатики.
 29. Телекомунікаційний проект як одна з форм навчального процесу.
 30. Методика використання тестуючих програм.
 31. Використання можливостей комп’ютерних мереж в організації навчальної діяльності на уроках інформатики.
 32. Технологія створення презентацій.
 33. Використання мультимедійних засобів.
 34. Методика викладання теми «Основи веб-дизайну».
 35. Видавничі системи в навчальному закладі.
 36. Методика викладання інформатики в початковій школі.
 37. Методика викладання інформатики в класах з поглибленим вивченням предметів.
 38. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи.
 39. Конкурси з інформатики.
 40. Варіанти тестових завдань для контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих модулів, розділів програми.
 41. Профорієнтаційна робота на уроках інформатики.
 42. Методика проведення занять з розділів програми.
 43. Організація дослідницької роботи в процесі вивчення інформатики.
 44. Система оцінювання навчальних досягнень учнів в процесі вивчення інформатики.
 45. Методика проведення екскурсій в процесі вивчення інформатики.
 46. Методика вивчення використання периферійних пристроїв комп’ютера на уроках інформатики.
 47. Формування в учнів знань, умінь користування комп’ютером.
 48. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.
 49. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики.
 50. Вікові психологічні особливості школярів, врахування їх під час вивчення інформатики.
 51. Використання українських народних традицій у вихованні учнів.
 52. Естетичне виховання на уроках інформатики.
 53. Особливості сучасного уроку інформатики.
 54. Система теоретичних понять з інформатики.
 55. Типологія та структура занять з інформатики.
 56. Проблемне навчання на уроках інформатики.
 57. Активізація пізнавальної діяльності учнів, методичні прийоми та їх використання на уроках.
 58. Використання варіативної частини програм з інформатики.
 59. Розвиток логічного мислення на уроках інформатики.
 60. Створення навчально-методичних пакетів теми.
 61. Створення презентацій теми.
_________________________________________________________
 1. Зразок титульної сторінки


  Департамент освіти і науки
  Івано-Франківської обласної державної адміністрації
  Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


  Тема творчої курсової роботи

  (без слова тема, реферат)


                                                       Підготувала(в):
                                                       (повністю посада,
                                                       прізвище, ім’я, по батькові)  м. Івано-Франківськ

  201_


   ________________________________________

  Зразок плану  План

  Вступ

  Розділ I.
  Розділ I.1.
  Розділ I.2.

  Розділ II.
  Розділ II.1.
  Розділ II.2.

  Розділ III.
  Розділ III.1.
  Розділ III.2.

  Висновки
  Список використаної літератури
  Додатки


  АБО

  План


  Вступ
  1.
  2.
  3.
  4.
  Висновки
  Список використаної літератури
  Додатки
  _________________________________

  Зразок оформлення списку використаної літератури  Орієнтовний список літератури
  1. Аристова А. Активность учения школьника, Просвещение. - М. 1968.
  2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М.: 1977.
  3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. М.: Просвещение, 1982.
  4. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід. - Х.: Скорпіон, 2000.
  5. Гадяцький М.В., Хлєбнікова Т.В. Організація навчального процесу в сучасній школі. Харків. Ранок. Веста, 2003.
  6. Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. Харків. Вид.група. Основа, 2003.
  7. Колмыкова З.И. Проблемы диагностики умственного развития учащихся. - М.: Педагогика. 1975.
  8. Кулько В.А. Цехмистрова Т.Д. Формирование у учащихся умений учиться. - М.: Просвещение, 1983.
  9. Матюшин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. Педагогика. 1972.
  10. Онищук В.О. Активізація навчання старшокласників. Педагогічна бібліотека. Мрад. Школа .К. 1978.
  11. Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить, пособие для учителя. - М.: Просвещение, 1980.
  12. Пєхота О.М. Освітні технології. – К. -А.С.К., 2001.
  13. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. –К.: Рад. Школа, 1989.
  14. Скаткина М.Н., Краевский В.В. Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. - М.: Педагогика, 1978.
  15. Талызина Н.Ф. Управление познавательной деятельностью учащихся. -М.: изд. МГУ, 1975.
  16. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников. Народная аскета. Минск.1975.
  17. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1979.
  18. Щукина Г.И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. -М.: Просвещение, 1984.
  19. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996.
  20. Якиманская И.С. Основные принципы развивающего обучения, среднее специальное образование, 1976, №1.
  21. Якиманская И.С. Развивающее обучение. Библиотека учителя. Педагогика. 1979.
  22. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і тема. Методика. – К., Партнер, 1997. 

Немає коментарів:

Дописати коментар