середу, 25 вересня 2013 р.

Каталог веб-сервісів

Цікаві веб-сервіси і он-лайн ресурси в одному місці.
http://www.voblakah.com/infa

Нові критерії оцінювання

Вийшов новий наказ МОН України від 21.08.2013 №1222  "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти". 

Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та наказу МОНмолодьспорту від 13.04. 2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05. 2011 року № 566/19304.
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи набувають чинності поетапно:
у 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/14 навчального року;
у 6 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/15 навчального року;
у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/16 навчального року;
у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2016/17 навчального року;
у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2017/18 навчального року.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12­бальною шкалою.
Інформатика
Оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики здійснюється в трьох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, рівень сформованності практичних умінь та навичок, ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи:
– рівень засвоєння та  оволодіння предметними знаннями (репродуктивний, реконструктивний, частково пошуковий і пошуковий);
– рівень сформованості способів навчально­пізнавальної діяльності (учень копією зразок способу діяльності, виконує спосіб діяльності за зразком, застосовує аналогії, підходить творчо до їх розв’язання);
– ступінь самостійності при виконанні навчальних завдань різного типу (працює під безпосереднім керівництвом учителя; потребує значної допомоги вчителя; потребує незначної опосередкованої допомоги; працює самостійно);
– ступінь самостійності у застосуванні ІКТ в конкретній життєвій або навчальній ситуації, враховуючи рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання практичних робіт на комп’ютері.
Рівні навчальних досягнень
Бали
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий
1
Учень (учениця): засвоїв знання у формі окремих  фактів; з допомогою вчителя або з використанням підручника розпізнає і називає окремі інформаційні об'єкти; знає та дотримується правил безпечної поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
2
Учень (учениця): розпізнає та виділяє інформаційні об‘єкти, пояснює свій вибір та може фрагментарно відтворити знання про них; з допомогою вчителя фрагментарно виконує окремі навчальні завдання та практичні роботи на комп’ютері, допускає помилки.
3
Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює незначну частину навчального матеріалу (менше половини); відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; навчальні завдання виконує фрагментарно за значної допомоги вчителя; потребує постійної активізації та допомоги; способи навчально­пізнавальної діяльності (практичні і розумові уміння і навички) застосовує на рівні копіювання зразка способу діяльності.
Середній
4
Учень (учениця): з допомогою вчителя відтворює значну частину навчального матеріалу (більше половини); у відповідях може допускати помилки;
за значної допомоги вчителя виконує навчальні завдання, допускає помилки; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні роботи, потребує детального кількаразового їх пояснення, допускає помилки.
5
Учень (учениця): самостійно, але не повно, відтворює значну частину навчального матеріалу; ілюструє розуміння базових понять інформатики прикладами з підручника або пояснення вчителя, відповідає на окремі запитання; з допомогою вчителя виконує навчальні завдання з частковим поясненням, допускає помилки; за детальною інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи, не вміє пояснити свої дії, допускає помилки.
6
Учень (учениця): самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, відповідь будує у засвоєній послідовності, ілюструє її власними прикладами; з частковою допомогою вчителя виконує навчальні завдання з достатнім поясненням, допускає помилки; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних  на комп’ютері; способи навчально­пізнавальної діяльності застосовує за зразком у подібній ситуації; потребує стимулювання й значної допомоги вчителя, коли працює самостійно.
Достатній
7
Учень (учениця): самостійно відтворює основний навчальний матеріал з окремими неточностями, застосовуючи необхідну термінологію, вміє наводити власні приклади на підтвердження певних тверджень; пояснює та обґрунтовує способи виконання навчальних завдань, аналізує отриманий результат, робить неповні висновки з допомогою вчителя, використовує різні джерела відомостей для виконання навчального завдання; практичні роботи на комп’ютері виконує самостійно за інструкцією; самостійно виправляє вказані вчителем помилки.
Достатній
8
Учень (учениця): відтворює засвоєний навчальний матеріал в іншій послідовності, не порушуючи логічних зв'язків, інтерпретує та деталізує питання, ідентифікує терміни та поняття; з незначною допомогою вчителя визначає спосіб розв’язування навчального завдання, частково аргументує свої міркування; самостійно знаходить необхідні відомості, систематизує та узагальнює їх; самостійно виконує навчальне завдання, знаходить та виправляє допущені помилки. має стійкі практичні навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері; самостійно виконує практичні роботи, що відповідають вимогам навчальної програми, аналізує одержані результати, швидко й оперативно виправляє помилки.
9
Учень (учениця): вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією; самостійно формулює мету виконання навчального завдання, добирає форми представлення результату та необхідні відомості; аргументовано обирає раціональний спосіб виконання навчального завдання, самостійно виконує навчальні завдання з несуттєвими помилками, знаходить та виправляє допущені помилки.
Високий
10
Учень (учениця): системно відтворює навчальний матеріал у межах програми; дає повні, змістовні відповіді на поставлені запитання;робить логічні висновки, обґрунтовує свою думку, висуває припущення; виконує різні типи навчальних і життєвих завдань (як типових, так і нестандартних, творчих) під опосередкованим керівництвом учителя, розробляє алгоритм виконання запропонованого навчального завдання, пропонує нові шляхи розв’язування навчальних завдань; знаходить додаткові джерела відомостей, використовує запропоновані схеми класифікації для структурування відомостей та даних, порівнює і зіставляє відомості з кількох джерел, уміє стисло і логічно подавати узагальнену інформацію; самостійно приймає рішення, прогнозує наслідки власної поведінки за незначної допомоги дорослих.
11
Учень (учениця): логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми з інформатики; обґрунтовано відповідає на запитання; аргументовано використовує знання у нестандартних ситуаціях;
раціонально використовує комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; розуміє мету власної навчальної діяльності та самостійно визначає завдання для її досягнення, вміє виявляти проблеми та розв’язувати їх,  формулювати гіпотези
12
Учень (учениця): має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальної програми з інформатики, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно планує особисту навчальну діяльність та оцінює її результати, уміє приймати рішення, швидко вибрати потрібний спосіб діяльності із кількох відомих, застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях.

  

вівторок, 24 вересня 2013 р.

Конкурс "Бобер - 2013"

    Просимо шкільних координаторів подати заявки та відскановані копії квитанцій про оплату своїм регіональним координаторам та на електронну адресу оргкомітету до 28 жовтня.
Рекомендований благочинний внесок становить 12 гривень за одного учасника, з них до 16% може призначатися для організації конкурсу у школі (поштові, банківські та інші оргвитрати).
Переказ здійснювати на рахунок Благодійного фонду «Ліцей», Філія АТ «Укрексімбанк» Р/р 260050004560, МФО 325718, код 22360064(з поміткою “Благочинні пожертви на організацію конкурсу “Бобер”) 

Презентуємо новий проект

Вебінари для вчителів 
Наша мета – створювати простір для спілкування та професійного зростання педагогів.

Наш новий проект поможе Вам зрозуміти переваги та почати використовувати такий інструмент спілкування та навчання, як Вебінар.
Вебінар (онлайн-семінар, веб-конференція) – це інтерактивний семінар або конференція, проводимые через Інтернет у режимі реального часу, учасники якого географічно віддалені друг від друга, при цьому кожен знаходиться біля свого комп’ютера.
Cпіклування відбувається на спільній виртуальній площі-кімнаті для проведення вебинару.
Кожен учасник за бажанням може отримати сертифікат,
відеозапис та презентацію!
Тривалість – 60 хвилин
Початок: о 14.30
Вартість участі:  безкоштовно
Заявки просимо надсилати за адресою: dejchakivska@ukr.net
або реєструватися на сайті: perspektiva.osnova.com.ua
Довідки за телефонами: (077) 72 71 175.


________________________________________________________
презентуємо вебінар
“Сходинки до інформатики

Вебінар розраховано на підготовку вчителів інформатики та вчителів початкових класів  до впровадження основ інформатики у початковій школі.
ПЛАН:
1.             Методика викладання інформатики в 2 класі за новим стандартом початкової школи та матеріали до уроків (5 хвил.);
2.             Набір необхідних навичок вчителя початкової школи, що викладає також інформатику (5 хвилин);
3.             Відповіді на питання слухачiв (5 хвилин);

4.             Психолого-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку та санітарні вимоги (5 хвилин);
5.             Рольові ігри відповідного змісту та фізкультхвилинки від перевтоми(10 хвилин);
6.             Вiдповідi на питання слухачiв (5 хвилин);

7.             Змістовні лінії викладання курсу «Сходинки до інформатики» та творчі вправи (10 хвилин);
8.             Вiдповідi на питання слухачiв (5 хвилин);

Лектори: Хворостова Наталія Іванівна, вчитель інформатики, викладач, працює у напрямку впровадження інформатики в навчання учнів початкової школи більше 5 років, спеціаліст інформаційно-комунікаційних технологій ВГ «Основа».
Новак Ганна Олександрівна, головний редактор журналу «Інформатика в школі».
Кожен учасник за бажанням може отримати сертифікат!
Дата: 26 вересня о 14.30
Тривалість:  60 хвилин
Додаткова інформація за телефонами: 099-72-71-175
Заявки просимо надсилати за адресою: dejchakivska@ukr.net

ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТОГО ЗРОСТАННЯ!

_________________________________________________________
ЗАЯВКА на Участь у вебінарі

Дата___________________

Тема__________________________________________

п/п
Місто, район
ПІБ, посада
Електронна адреса
Телефон контактний
Кількість
учасників
Кількість
сертифікатів
1. 


2. 


3. 


4. 


Всього:РП: _____________________________

четвер, 12 вересня 2013 р.

ІІ етап Всеукраїнської  учнівської олімпіади з Інформаційних технологій відбудеться 08.11.2013, з Інформатики - 14.12.2013 р.